Left Shop nog even verder
Besteloverzicht

Je mandje is leeg :(

Wat je ook vast leuk vindt
€595 €895

Algemene voorwaarden | Zakelijk

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Bi Happy Creations afsluit.
Voordat de workshop bevestigd wordt,  is het belangrijk deze voorwaarden goed door te lezen. Door het bevestigen van de voorgelegde offerte geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.
 
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand middels het tijdig akkoord gaan van de cliënt cq deelnemer met de door Bi Happy Creations verschafte offerte en het verstrekken van een bevestiging door Bi Happy Creations. 
 
2. Afmelden door de deelnemer/ Aantal deelnemers
2.1 Het minimum aantal deelnemers voor een retail workshop is 4. Bij minder deelnemers wordt €25 excl BTW per missende deelnemer extra in rekening gebracht.

2.2 Afmelden dient via e-mail te gebeuren; info@bihappycreations.nl
2.3 Bij afmelding cq annulering van de workshop gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden. ¹
2.4 Het wijzigen van het aantal deelnemers is toegestaan, mits het minimale aantal van 4 personen blijft gehandhaafd. Wel gelden hiervoor annuleringskosten, volgens algemene voorwaarden. ¹ Wordt het minimum aantal deelnemers, door de wijziging, niet langer behaald. Dan kan er, in overleg, besloten worden de workshop te annuleren, er kan gekozen worden voor een andere invulling van de workshop of de het tarief voor het missende aantal deelnemers zal in rekening gebracht worden. Er zal dan een gewijzigde offerte verzonden worden.
2.5 Wanneer er door Bi Happy Creations kosten gemaakt zijn voor materialen etc. welke specifiek voor de klant zijn aangeschaft, worden deze kosten ten alle tijden in rekening gebracht. Deze kosten zullen vooraf duidelijk vermeld worden.

¹ Bij afmelding tot 2 weken voor aanvang worden geen extra kosten in rekening gebracht. Bij afmelding tot 1 week voor aanvang, zal 25% van de kosten in rekening gebracht worden. Bij afmelding tot 24 uur voor aanvang, wordt 50% van het totaal in rekening gebracht. Bij afmelding binnen 24 uur zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

3. Wijziging/verplaatsing door klant
3.1 Wijzigen van datum en/ of tijd is éénmalig, kosteloos, toegestaan, mits minimaal twee weken voor de originele workshop datum doorgegeven. Bij een volgende wijziging zullen er €25 administratiekosten per boeking, in rekening gebracht worden. Wijzigingen van datum/ tijd kunnen alleen doorgevoerd worden wanneer beide partijen in overeenstemming zijn.
3.2 Extra deelnemers dienen ten alle tijden vooraf te worden doorgegeven. Dit in verband met meebrengen voldoende materiaal. Er zal in dit geval een gewijzigde offerte verzonden worden, welke geaccordeerd dient te worden, alvorens de wijziging plaats kan vinden.

4. Annulering/verplaatsing door Bi Happy Creations
4.1 Bi Happy Creations  is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de boeking zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

5. Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Bi Happy Creations .
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6. Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact met Bi Happy Creations  op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting

7. Aansprakelijkheid
7.1 Bi Happy Creations s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

8. Geheimhouding
8.1 Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) workshop en/of -materiaal is niet toegestaan tenzij anders overeengekomen met Bi Happy Creations. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Bi Happy Creations  toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Foto’s en filmmateriaal mag gedeeld worden op social media, mits Bi Happy Creations hierin genoemd wordt.  8.3 Workshop deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van deelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9. Overig
9.1 Bi Happy Creations  behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen. Uitzondering hierop zijn boekingen gemaakt naar aanleiding van de verstuurde offerte, binnen 7 dagen na offerte datum.


9.2 Reiskosten zijn inbegrepen tot 15km buiten Westzaan. Daarbuiten reken ik €0,30 excl BTW per kilometer (enkele reis).


9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren cq van deelname te annuleren. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

9.4 De klant dient zelf zorg te dragen voor voldoende ruimte om de workshop te kunnen voltooien. Tenzij de locatie via Bi Happy Creations is geboekt.

9.5 Wijzigingen van de voorwaarden dienen per email aangevraagd te worden en voor het accepteren van de offerte, door Bi Happy Creations, geaccordeerd dan wel afgewezen te worden.

9.6 Eventuele parkeerkosten, kosten voor (noodzakelijke) hotelovernachtingen en kosten van externe locaties welke door de klant zelf zijn uitgekozen, zijn altijd voor rekening van de klant.